Contact

Neem contact op
Advocatenassociatie De Meyer, Mertens & Bracke
Marcus Van Vaernewijckstraat 23
9030 Gent (Mariakerke)
Ondernemingsnummers
Advocatenassociatie De Meyer, Mertens & Bracke
BE 0542.938.001
Joyce Van Heetvelde
BE 0812.592.556
Evelien Van Poucke
BE 0730.853.032
Algemene Inlichtingen
Algemene Inlichtingen

Mr. Hans De Meyer, Mr. Filip Mertens en Mr. Yves Bracke oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De associatie is een samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van het beroep van advocaat volledig hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van de associatie zullen worden verdeeld. Als vereniging zonder rechtspersoon zijn zij ingeschreven in het KBO en hebben als BTW nummer 0542.938.001.

De overige advocaten die hun hoofdkantoor hebben op bovenstaand adres en vermeld staan op deze website baten hun kantoor in persoonlijke naam uit en onder hun eigen KBO en BTW inschrijving zoals vermeld.

De advocaten zijn ingeschreven op het tableau of de lijst van stagiairs van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent (België) en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde (België), die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balie-gent.be.

Verzekeringen aansprakelijkheid

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel. De polis LXX034899 die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 2 500 000 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Mr. Hans De Meyer, Mr. Filip Mertens en Mr. Yves Bracke zijn tevens in bijkomende rang verzekerd bij de NV A.I.G. Europe, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel voor bijkomend 2 500 000 EUR per schadegeval. 

Mr. Hans De Meyer is voor zijn activiteiten als gerechtelijk mandataris inzake mandaten toegewezen door de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent verzekerd bij de NV Allianz Benelux, Koning Albert II-laan 32 te 1000 Brussel. 

De advocaten kunnen wat hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid betreft niet aangesproken worden voor bedragen die hoger zijn dan deze hierboven vermeld.

Factuurvoorwaarden

De dienstverlening van de advocaten behelst alle taken die aan de advocaat door de wet of door de reglementen van de Ordes zijn toegelaten zoals het geven van juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken.

2. Voor deze dienstverlening worden kosten en ereloon aangerekend door middel van een factuur en een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. De kosten kunnen bestaan uit specifieke dossierkosten, overheadkosten en gerechtskosten. Het ereloon wordt begroot volgens de beginselen vervat in art. 446ter Ger.W. tenzij andersluidende overeenkomst.
De advocaten hebben het recht om gedurende de dienstverlenging op het door hen zelf bepaalde tijdstip of op verzoek van de cliënt, voorschotten te vorderen of tussentijdse afrekeningen te maken in functie van de op korte termijn te voorziene gerechtskosten, de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Indien een uurtarief wordt afgesproken bedraagt het standaarduurtarief 125 EUR per uur. exclusief BTW

3. Elke betalingsachterstand geeft de advocaat het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald. Wegens dezelfde redenen of redenen eigen aan de deontologie kan de advocaat de dienstverlening beëindigen mits de cliënt daarvan in kennis te stellen.

4. De cliënt ontvangt bij het beëindigen van de dienstverlening een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Klachten of protesten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de afrekening te worden gemaakt ter attentie van Mr. Hans De Meyer, Coupure 373 te 9000 GENT (hans.de.meyer@vpdmm.be)

5. De facturen zijn contant betaalbaar op de bankrekeningen vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun eventuele vervaldag.

6. De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen afdeling Gent, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, of de Vrederechter van het 2de kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over alle betwistingen en geschillen. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.